تغییر مسیر در کیلومتر ٤٠٦ خط لوله انتقال گاز سراسری دوم در پتاوه - ٥٦ اینچ به طول 2 کیلومتر
تغییر مسیر در کیلومتر ٤٠٦ خط لوله انتقال گاز سراسری دوم در پتاوه - ٥٦ اینچ به طول 2 کیلومتر
پایان یافته
1364/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
پتاوه