خط لوله انتقال نفت از چاههای اهواز به واحد های بهره برداری شماره ٥ اهواز - ٨ اینچ به طول 13 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت از چاههای اهواز به واحد های بهره برداری شماره ٥ اهواز - ٨ اینچ به طول 13 کیلومتر
پایان یافته
1351/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
اهواز