خط لوله انتقال نفت خام از سویره به واحد بهره برداری رگ سفید - ١٢ اینچ به طول 40 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت خام از سویره به واحد بهره برداری رگ سفید - ١٢ اینچ به طول 40 کیلومتر
پایان یافته
1345/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
رگ سفید - سویره
توضیحات
احداث خط لوله انتقال نفا خام ازسویره  به رگ سفیدرگ سفید