شبکه لوله کشی آب هنگ تفنگداران خوزستان - ٨ اینچ به طول 12 کیلومتر
شبکه لوله کشی آب هنگ تفنگداران خوزستان - ٨ اینچ به طول 12 کیلومتر
پایان یافته
1343/04/01
1401/01/16
کار فرما
بانک مسکن
موقعیت جغرافیایی
خوزستان