مخازن نفت و ساختمانها و تسهیلات سوختگیری
مخازن نفت و ساختمانها و تسهیلات سوختگیری
پایان یافته
1352/01/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
سبزوار