مخازن نفت و بنزین و ساختمانها و تسهیلات سوختگیری هواپیما
مخازن نفت و بنزین و ساختمانها و تسهیلات سوختگیری هواپیما
پایان یافته
1352/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
سنندج