مخازن نفت و ساختمانهای مربوطه
مخازن نفت و ساختمانهای مربوطه
پایان یافته
1351/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
بیرجند