مخازن نفت و ساختمانهای مربوطه در شهرستان قوچان
مخازن نفت و ساختمانهای مربوطه در شهرستان قوچان
پایان یافته
1350/02/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
قوچان