تولید یکپارچه متانول و آمونیاک
تولید یکپارچه متانول و آمونیاک
پایان یافته
1390/03/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت ارگ شیمی پارسا
موقعیت جغرافیایی
عسلویه