خط لوله انتقال گاز MMPL به طول134 کیلومتر (18 اینچ 128 کیلومتر و 12 اینچ 6 کیلومتر)
خط لوله انتقال گاز MMPL به طول134 کیلومتر (18 اینچ 128 کیلومتر و 12 اینچ 6 کیلومتر)
پایان یافته
1388/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت نفت ایالت گجرات
موقعیت جغرافیایی
هندوستان
توضیحات
خط لوله انتقال گاز MMPL