اجرای عملیات ساختمانی ناحیه فولاد سازی زرند
اجرای عملیات ساختمانی ناحیه فولاد سازی زرند
پایان یافته
1394/01/01
1401/01/14
کار فرما
مجتمع صنایع قائم رضا
موقعیت جغرافیایی
زرند کرمان