احداث کوی کارکنان دانشگاه شهید چمران
احداث کوی کارکنان دانشگاه شهید چمران
پایان یافته
1359/03/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت تعاونی کارکنان داشنگاه شهید چمران
موقعیت جغرافیایی
اهواز
توضیحات
احداث کوی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز-خوزستان