کوی کارکنان سازمان بیمه های اجتماعی
کوی کارکنان سازمان بیمه های اجتماعی
پایان یافته
1351/03/01
1401/01/14
کار فرما
سازمان بیمه های اجتماعی
موقعیت جغرافیایی
جزیره لاوان