منازل کارمندی و کارگری
منازل کارمندی و کارگری
پایان یافته
1351/04/01
1401/01/15
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
جزیره لاوان