تاسیسات آبرسانی شهرهای نوار مرزی (جنت آباد - گوش لاغر - نعمتو)
تاسیسات آبرسانی شهرهای نوار مرزی (جنت آباد - گوش لاغر - نعمتو)
پایان یافته
1345/03/01
1400/12/25
کار فرما
اداره کل مسکن و شهر سازی خراسان
موقعیت جغرافیایی
خراسان رضوی - تربت جام