احداث جاده شوسه دسترسی به چاههای گاز جزیره قشم
احداث جاده شوسه دسترسی به چاههای گاز جزیره قشم
پایان یافته
1345/07/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت سهامی اکتشافات و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
قشم