سیل بند کاخک - گناباد
سیل بند کاخک - گناباد
پایان یافته
1344/11/01
1400/12/25
کار فرما
اداره کل مسکن و شهر سازی خراسان
موقعیت جغرافیایی
کاخک - گناباد