ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خراسان
ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خراسان
پایان یافته
1343/02/01
1401/01/14
کار فرما
اداره کل مسکن و شهر سازی خراسان
موقعیت جغرافیایی
مشهد
توضیحات
آموزش و پرورش مشهد