ساختمان اداری بانک بازرگانی
ساختمان اداری بانک بازرگانی
پایان یافته
1342/08/01
1401/01/29
کار فرما
بانک بازرگانی
موقعیت جغرافیایی
مشهد