توسعه واحد بهره برداری نفت خام شماره 2 اهواز
توسعه واحد بهره برداری نفت خام شماره 2 اهواز – فاز 1 از 000و185 به 000و410 بشکه در روز
پایان یافته
1392/12/03
1400/12/24
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
توضیحات
طرح توسعه و بهره برداری نفت خام واحدهای شماره 1و 2 اهواز