طرح آبرسانی منطقه بوشهر (خط لوله دوم انتقال آب آشامیدنی) بوشیگان ، بوشهر
طرح آبرسانی منطقه بوشهر (خط لوله دوم انتقال آب آشامیدنی) بوشیگان ، بوشهر 20 اینچ ، 73 کیلومتر
پایان یافته
1353/02/01
1400/12/25
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
موقعیت جغرافیایی
بوشهر - بوشیگان
توضیحات
بوشیگان به بوشهر