خط لوله 30 اینچ انتقال گاز از داب هول به پن ویل
خط لوله 30 اینچ انتقال گاز از داب هول به پن ویل (DABHOL-PANVEL) مشارکت تهران جنوب – جی هیند ، 67/5 کیلومتر
پایان یافته
1386/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت گاز GAIL هندوستان
موقعیت جغرافیایی
کشور هندوستان
توضیحات
احداث خط لوله 30 انتقال گاز از داب هول به پن وین