خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق به طول 174 کیلومتر ( قطعه اول از پارچین تا سمنان)
خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق به طول 174 کیلومتر ( قطعه اول از پارچین تا سمنان)
پایان یافته
1386/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
پارچین تا سمنان
توضیحات
خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق ( قطعه اول از پارچین تا سمنان)