مخازن نفت و ساختمانهای مربوطه در شهرستان تربت حیدریه
مخازن نفت و ساختمانهای مربوطه در شهرستان تربت حیدریه
پایان یافته
1350/02/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
تربت حیدریه