پروژه های انجام شده

Loading
رضوی

سخن موسس:

ما در راه پر فراز نشیبی که طی نیم قرن پشت سر گذاشته ایم:

  • کوشش کردیم همواره در راه عمران و آبادانی ایران عزیز در حد توان مشارکت نماییم.

  • کوشیدیم تا نامی نیک از خود در حرفه پیمانکاری به یادگار بگذاریم.

  • کوشش کردیم همواره فرزاندان و مهندسان این مرز و بوم را جهت سازندگی ایران عزیز تشویق و یاری نماییم.

  • کوشیدیم منافع ملی و مملکتی و منافع پروژ ها را همواره به منافع شخصی خود ترجیح دهیم.

  • کوشش کردیم همبستگی و حسن روابط در جهت پیشبرد اهدافمان تنها در سایه کار صادقانه و به انجام رساندن تعهداتمان محقق شود.

  • کوشیدیم در اجرای پروژه ها همواره با حسن نیت کامل نسبت به انجام تعهدات خود قدم برداریم.

  • کوشش کردیم در اجرای پروژه همواره رضایت خاطر و اطمینان کارفرمایان خود را نسبت به کیفیت کار انجام شده کسب نماییم.

  • صداقت در اجرای تعهدات ما در مقابل جامعه مهندسی و مردم همواره در سرلوحه کار ما بوده است.سال سابقه

سال سابقه

سال سابقه
پروژه های تکمیل شده

پروژه های تکمیل شده

پروژه های تکمیل شده
پروژه های در حال اجرا

پروژه های در حال اجرا

پروژه های در حال اجرا
تقدیرنامه ها و گواهینامه ها

بیش از 5000 کیلومتر پروژه خط لوله

6022 کیلومتر پروژه خط لوله

اخبار

کانال در حال بارگذاری است...