خط لوله انتقال گاز پانول - داب هول فاز دوم - قطعه اول به طول 82 کیلومتر (30 اینچ 68 کیلومتر و 4 اینچ 14 کیلومتر)
خط لوله انتقال گاز پانول - داب هول فاز دوم - قطعه اول به طول 82 کیلومتر (30 اینچ 68 کیلومتر و 4 اینچ 14 کیلومتر)
پایان یافته
1386/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت گاز  GAIL هندوستان
موقعیت جغرافیایی
هندوستان
توضیحات
احداث خط لوله 30 انتقال گاز از داب هول به پن وین