تکمیل کارهای باقیمانده خط لوله تغییر مسیر و عملیات Hot Tap به طول 14 کیلومتر
تکمیل کارهای باقیمانده خط لوله تغییر مسیر و عملیات Hot Tap به طول 14 کیلومتر
پایان یافته
1385/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت نفت و گاز پارس
موقعیت جغرافیایی
عسلویه