خط لوله انتقال گاز سراسری ششم - قطعه سوم - 56 اینچ قطعه سوم - گناوه -آغاجاری به طول 150 کیلومتر
خط لوله انتقال گاز سراسری ششم - قطعه سوم - 56 اینچ قطعه سوم - گناوه -آغاجاری 150 کیلومتر استان های بوشهر و خوزستان
پایان یافته
1384/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
گناوه - آغاجاری
توضیحات
احداث خط لوله 56 انتقال گاز سراسری ششم قطعه سوم - گناوه آغاجاری استانهای بوشهر و خوزستان