خط لوله انتقال گاز فاز ٢ کنگان - 24 تا ٤٨ اینچ به طول 270 کیلومتر
خط لوله انتقال گاز فاز ٢ کنگان - 2٤ تا ٤٨ اینچ به طول 270 کیلومتر
آینده
1369/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
کنگان
توضیحات
مراکز تفکیک گاز و خطوط لوله طبیعی کنگان ( فاز ٢ - کنگان)