لوپ خط لوله انتقال نفت خام کنارگذر تنگ فنی به رازان - ٢٦ اینچ به طول 86 کیلومتر
لوپ خط لوله انتقال نفت خام کنارگذر تنگ فنی به رازان - ٢٦ اینچ به طول 86 کیلومتر
پایان یافته
1368/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
تنگ فنی - رازان