طرح آبرسانی بوشهر خط لوله دوم - ٢٠ اینچ ، به طول 140 کیلومتر
طرح آبرسانی بوشهر خط لوله دوم - ٢٠ اینچ ، به طول 140 کیلومتر
پایان یافته
1354/05/01
1401/01/16
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
موقعیت جغرافیایی
بوشهر