خط لوله آبرسانی به میانکوه و مخازن و تاسیسات وابسته - ١٠ اینچ به طول 24 کیلومتر
خط لوله آبرسانی به میانکوه و مخازن و تاسیسات وابسته - ١٠ اینچ به طول 24 کیلومتر
پایان یافته
1353/03/09
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
میانکوه