شبکه آبرسانی و سیستم فاضلاب کوی پرسنل ارتش اهواز - 10 اینچ به طول 10 کیلومتر
شبکه آبرسانی و سیستم فاضلاب کوی پرسنل ارتش اهواز - 10 اینچ به طول 10 کیلومتر
پایان یافته
1343/01/01
1401/01/16
کار فرما
بانک مسکن
موقعیت جغرافیایی
اهواز