میدان نفتی اردشیر و فریدون در جزیره خارگ
احداث تاسیسات واحدهای بهره برداری نفت خام
پایان یافته
1353/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت نفت ایران پان امریکن (PANAM)
موقعیت جغرافیایی
میدان فریدون و اردشیر در جزیره خارگ
توضیحات
بهره برداری نفت خام میدان فریدون و اردشیر در جزیره خارگ