پروژه بید بلند II قسمت خط لوله ومخازن بصورت EPC به طول 552 کیلومتر
پروژه بید بلند II قسمت خط لوله ومخازن بصورت EPC به طول 552 کیلومتر
در دست اجرا
1386/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر-بهبهان