چهار واحد تولیدی مجتمع پتروشیمی اراک
چهار واحد تولیدی مجتمع پتروشیمی اراک
پایان یافته
1370/02/01
1400/12/24
کار فرما
شرکت سهامی پتروشیمی اراک
موقعیت جغرافیایی
اراک
توضیحات
احداث 4 واحد از مجتمع پتروشیمی اراک