مخازن نفت و ساختمانهای مربوطه در شهرستان مشهد
مخازن نفت و ساختمانهای مربوطه در شهرستان مشهد
پایان یافته
1350/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
مشهد