کارهای زودهنگام مخازن سبز عسلویه
کارهای زودهنگام مخازن سبز عسلویه
پایان یافته
1395/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت مخازن سبز عسلویه
موقعیت جغرافیایی
عسلویه