توسعه میدان نفتی یادآوران - تاسیسات تولید زودهنگام بصورت EPC
توسعه میدان نفتی یادآوران - تاسیسات تولید زودهنگام بصورت EPC
پایان یافته
1390/01/01
1400/10/29
کار فرما
ساینوپک
موقعیت جغرافیایی
اهواز