عملیات نصب تجهیزات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق طرح توسعه واحد سوم هوا
عملیات نصب تجهیزات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق طرح توسعه واحد سوم هوا
پایان یافته
1383/01/01
1400/10/29
کار فرما
پتروشیمی فجر
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر