واحد های تولید گاز مونواکسید کربن و اسید استیک(AA,CO)
واحد های تولید گاز مونواکسید کربن و اسید استیک(AA,CO)
پایان یافته
1383/02/01
1400/10/29
کار فرما
پتروشیمی فن آوران
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر