عملیات شمع کوبی، ساختمانی، سازه های بتنی و فلزی و لوله کشی واقع در محدوده جنوب خور جعفری بخش B - سایت 3
عملیات شمع کوبی، ساختمانی، سازه های بتنی و فلزی و لوله کشی واقع در محدوده جنوب خور جعفری بخش B - سایت 3
پایان یافته
1382/02/01
1400/11/02
کار فرما
پتروشیمی فجر
موقعیت جغرافیایی
بندر امام