عملیات سیویل و نصب خطوط یوتیلیتی واقع در سایت 3 و 5
عملیات سیویل و نصب خطوط یوتیلیتی واقع در سایت 3 و 5
پایان یافته
1382/03/01
1400/11/02
کار فرما
پتروشیمی فجر
موقعیت جغرافیایی
بندر امام