احداث پروژه عملیات ساختمانی طرح تولید برق و واحدبخار در پتروشیمی مبین
احداث پروژه عملیات ساختمانی طرح تولید برق و واحدبخار در پتروشیمی مبین
پایان یافته
1381/01/01
1400/11/02
کار فرما
شرکت مپنا
موقعیت جغرافیایی
عسلویه