چهار واحد تولیدی مجتمع پتروشیمی اراک
چهار واحد تولیدی مجتمع پتروشیمی اراک
پایان یافته
1370/01/01
1400/12/23
کار فرما
شرکت سهامی پتروشیمی اراک
موقعیت جغرافیایی
اراک
توضیحات
احداث 4 واحد از مجتمع پتروشیمی اراک