مراکز تفکیک گاز و خطوط لوله طبیعی کنگان ( فاز ٢ - کنگان)
مراکز تفکیک گاز و خطوط لوله طبیعی کنگان ( فاز ٢ - کنگان)
پایان یافته
1369/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کنگان
توضیحات
مراکز تفکیک گاز و خطوط لوله طبیعی کنگان ( فاز ٢ - کنگان)