مراکز تفکیک گاز و خطوط لوله طرح گاز طبیعی کنگان ( فاز ١ - نار)
مراکز تفکیک گاز و خطوط لوله طرح گاز طبیعی کنگان ( فاز ١ - نار)
پایان یافته
1364/02/01
1401/01/15
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کنگان
توضیحات
طرح گاز طبیعی کنگان ، فاز 1- نار