تزریق گاز به چاههای نفت
تزریق گاز به چاههای نفت
پایان یافته
1357/01/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
بی بی حکیمیه و رگ سفید