واحد بهره برداری اردشیر
واحد بهره برداری اردشیر
پایان یافته
1354/02/01
1400/12/22
کار فرما
شرکت نفت پان آمریکن
موقعیت جغرافیایی
جزیره خارک
توضیحات
واحد بهره برداری اردشیر