واحد بهره برداری فریدون
واحد بهره برداری فریدون
پایان یافته
1353/01/01
1400/12/22
کار فرما
شرکت نفت پان آمریکن
موقعیت جغرافیایی
جزیره خارک
توضیحات
واحد بهره برداری فریدون